Danh Sách Ân Nhân Bảo Trợ

The Handicapped and Orphans Fund ( Quỹ Trẻ Em Mồ Côi và Khuyết Tật ) xin chân thành cảm tạ sự đóng góp quí báu của tất cả Ân Nhân khắp nơi cho chương trình Cảm Ơn Anh - Người Thương Bình VNCH, tại Montréal Canada . Quỹ Chúng Tôi se cấp biên nhận cho Từng Ân Nhân . Danh sách yểm trợ sẽ được cập nhật hàng tuần cho đến cuối tháng 9/2007 và tổng số tiền thu được sẽ được công bố trong đêm nhạc hội Cám Ơn Anh .
(Xin vui lòng thông báo nếu có sự sai sót)

Mọi đóng góp, bảo trợ xin viết chi phiếu gởi về:
(Cấp giấy biên nhận khai thuế theo yêu cầu)

1) USA (in US dollars) :
The Handicapped and Orphans Fund
512 Maria drive
Petaluma
CA 94954 USA

2) Canada (in CDN dollars) :
Fonds VIETNAMIEN d'entraide et développement
5751 Trans Island
Montreal, QC
H3W 3B3

Trang Trước Trang Sau Trang Chủ